Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że w Serwisie https://www.ceramstic.com przetwarzamy dane osobowe.

1. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Vinderen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się listownie – na adres siedziby lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: iod@vinderen.com

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu, w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody lub umowy, tj. w celu:

• prowadzenie newslettera,
• obsługa zapytań przez formularz,
• realizacja zamówionych usług,
• prezentacja oferty lub informacji.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie, w jakim zostały podane, tj.: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

6. Odbiorcą danych osobowych mogą być: Poczta Polska S.A., firmy kurierskie.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (poza teren Unii Europejskiej).

7. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do:

• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia sprzeciwu,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług w Serwisie.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.